Zweigvereine im Landesverband Nord

201Koch Club Bremen e.V.
202Kochclub Bremerhaven Elbe-Weser e.V.
203Köche-Club Flensburg e.V.
204Kochklub Gastronom Hamburg e.V.
205Verein der Köche Westküste e.V.
206Verein Kieler Köche von 1927 e.V.
207Verein Lübecker Köche von 1919 e.V.
209Verein der Köche Ostholstein e.V.
210Verein der Köche Insel Rügen e.V.
211Köche Verein Mittleres Mecklenburg
212Verein der Köche Mecklenburg Vorpommern-Neubrandenburg e.V.
213Verein der Schweriner Köche von 1993 e.V.
216Usedomer Köche Klub e.V.
Köcheverein Herzogtum Lauenburg